ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI DIỄN RA NGÀY THỨ 5,

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016 của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi diễn ra vào sáng Thứ 5, ngày 30/6/2016 tại Hội trường Công ty để thông qua các nội dung chính sau đây:
     + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
     + 
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 
     + 
Báo cáo của HĐQT; 
     + 
Báo cáo của Ban Kiểm soát; 
     + 
Thông qua Tờ trình Kế hoạch di dời; 
     + 
Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; 
     + 
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; 
     + 
Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.


Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty CP May QT Thắng Lợi đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội mà chúng tôi ghi nhận được…

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook