ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI DIỄN RA NGÀY THỨ 2,

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2014 của cty CP May Quốc tế Thắng Lợi diễn ra vào sáng Thứ 2, ngày 28/04/2014 tại Hội trường Công ty để thông qua các nội dung chính sau đây:  + Báo cáo của HĐQT,  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;  + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;  + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;  + Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát;  + Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.  + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách Chủ tịch đoàn gồm 3 người do HĐQT đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:
 1. Ông Ngô Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT cty – Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông Nguyễn Quang Diệu - Thành viên HĐQT, đồng thời là GĐĐH Cty.
 3. Ông Lê Đông Hồ - Thành viên HĐQT, đồng thời là P.GĐĐH Cty.

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do BTC Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:
 1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thư ký HĐQT, Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
 2. Ông Trần Văn Tân - Phó Phòng KD, PCT. Công đoàn Cty – Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan - Phó phòng KTTC – Ủy viên Danh sách

Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Chủ tịch đoàn đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:
 1. Ông Trần Văn Tân - Cổ đông, Phó Phòng KD, PCT.CĐoàn Cty – Trưởng ban.
 2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Cổ đông, CT.CĐoàn X/N May 2 - Ủy viên.
 3. Ông Châu Đức Tuấn - Cổ đông công ty - Ủy viên.

Ban thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tịch đoàn cử, gồm:
 1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thư ký HĐQT, Trưởng phòng HCNS.
 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan - Phó phòng KTTC.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty CP May QT Thắng Lợi đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội mà chúng tôi ghi nhận được…

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook