Quyết nghị số 27 HĐQT V/v:Thông qua đề xuất của BĐH ký các hợp đồng/Thỏa Thuận 2015 (Đăng 26/1/15)

 

Quyết nghị số 27 của HĐQT  V/v: Thông qua đề xuất của BĐH Công ty ký các hợp đồng / Thỏa Thuận năm 2015

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook