Quyết định HĐQT bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUANG DIỆU làm Giám đốc điều hành (15/05/19 16:00)

Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông NGUYỄN QUANG DIỆU giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook