Quyết định HĐQT bổ nhiệm Bà ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN làm Thư ký Công ty (15/05/19 16:00)

Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN làm Thư ký Công ty 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook