Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (Đăng ngày 17/4/2010)

 

 

Dự thảo quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook