Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook