Ngôn ngữ: Tiếng Việt   Tiếng Anh  
KHUYẾN MẠI tặng 1 bộ ruột gối khi mua 1 bộ CDG tại cửa hàng Thắng Lợi hết tháng 10/2017

Tin tức - Sự kiện
VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đại Hội Công Đoàn NK II

THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
  5076784
Khách Online:
  110
Tuyển dụng
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2015

 

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2015 

1.       Ñoái töôïng: 

-          Lao ñoäng coù tay ngheà: Coâng nhaân may coâng nghieäp.

-          Lao ñoäng phoå thoâng: Ñaøo taïo coâng nhaân may, thôï phuï. 

2.       Ñieàu kieän döï tuyeån 

Lao ñoäng ñuû 18 tuoåi trôû leân coù söùc khoûe laøm vieäc. 

3.       Cheá ñoä chính saùch: 

-          Tieàn löông trong thôøi gian thöû vieäc cuûa coâng nhaân may toái thieåu 3.317.000 ñoàng/thaùng. 

-          Coâng nhaân coù tay ngheà khaù, gioûi, möùc löông töø 5.500.000 ñoàng trôû leân/ thaùng. 

-          Tieàn löông trong thôøi gian ñaøo taïo: 30.000ñ/ ngaøy. 

-          Thôøi gian laøm vieäc vaø hình thức trả lương: Theo giôø haønh chính vaø höôûng löông theo saûn phaåm. 

-          Coâng ty ñaûm baûo ñaày ñuû caùc cheá ñoä chính saùch cho Ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 

-          Coâng ty hoã trôï thaùng ñaàu tieân nhaø troï 400.000 ñoàng; Thöôûng chuyeân caàn 300.000ñ/thaùng; Thöôûng caùc ngaøy leã, teát, thaùng 13 theo quy ñònh cuûa Coâng ty. 

-          Khaùm söùc khoûe ñònh kyø haøng naêm; Tieân aên giöõa ca; Caáp phaùt ñoàng phuïc laøm vieäc; Hoã trôï tieàn xe veà queâ aên teát vôùi gia ñình; Hoã trôï tieàn nghæ maùt haøng naêm … 

 Mọi chi tiết xin liên hệ 

 • Phòng Tuyển Dụng Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi, Số 02 Tây thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. ': (028).62725029 – (028).62725027 & DĐ: 0908468010 (Chị Bắc) và  0989018701 (gặp Anh Nhaãn). 
 •  Xí nghieäp May 6 soá B26-27 ñöôøng soá 5, KCN Vónh Loäc, Q Bình Taân, Tp Hoà Chí Minh ':(028).37657686 & 0937696234 (gaëp Chò Gaùi) 
 •  

  Tuyển dụng
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (Nhận hồ sơ 22/12 - 31/12/2014) (23/12/14)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2012 (23/12/11)
  HVNCLC
  DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN
  SẢN PHẨM MỚI
  Chăn drap gối
  Chăn - Drap - Gối
  Thú Nhồi Bông
  Thú nhồi bông
  Gối tựa
  
  TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
   
  THỜI TIẾT
    Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Kênh phân phối | Tin tức - Sự kiện | Liên hệ  
  Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch đảo cô tôdu lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản - du lịch thanh lân - du lịch hồ ba bể - du lịch hà giang - du lịch hạ long - du lịch hàn quốc - thuê xe du lịch - open bus - chợ tình khau vai - du lịch sapa - du lịch mộc châu - du lịch đà nẵng - du lịch nha trang - du lịch đà lạt - du lịch phú quốc - du lịch côn đảo-tour trung quốc-tour trung quốc đường bộ-du lịch trung quốc đường bộ-tour du lịch trung quốc -du lịch trung quốc-tour du lịch trung quốc đường bộ
  Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.